polityka jakości

Data wydania: 2018-09-06 Wydanie: I

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek w Cieszynie dąży do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom, osobom odwiedzającym a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki opieki, pobytu i pracy poprzez:

  • Dostosowanie wewnętrznych zasad postępowania do wymagań pacjentów, dążąc do wysokiej skuteczności i racjonalności z zachowaniem wymagań prawnych i zasad Kodeksu Etyki.
  • Zapewnienie zasobów osobowych i dbanie o ich utrzymanie w strukturach placówki.
  • Ciągłe monitorowanie zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu związanych z nimi kosztami,
  • Poszukiwanie odpowiednich form i metod podnoszenia kompetencji i świadomości personelu i dostawców, mających wpływ na zgodność realizowanych świadczeń.
  • Dążenie do zapewnienia i rozwoju nowoczesnej infrastruktury oraz stosowanie aparatury i sprzętu medycznego o najwyższej jakości.
  • Traktowanie Systemu Zarządzania Jakością jako środka do skutecznego i racjonalnego procesu zarządzania na każdym poziomie jego działania.

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie zobowiązuje się do spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Zobowiązuję jednocześnie wszystkich pracowników do zapoznania się z zasadami Systemu Zarządzania Jakością oraz do ich przestrzegania.

Polityka Jakości jest okresowo weryfikowana i przystosowana do zmieniających się potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.

Polityka Jakości dostępna dla stron zainteresowanych.


Dyrektor
SM Irena Rogowska