Uprzejmie informujemy, że Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  

Sióstr Boromeuszek w Cieszynie jest uczestnikiem drugiego naboru projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20

pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID-19”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 18.06.2021r została podpisana umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.12.43, w ramach której ZOL Sióstr Boromeuszek w Cieszynie otrzymał grant finansowy  w wysokości  323 108,08 zł.  Otrzymane środki  przeznaczone są na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.