Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Nadrzędnym celem działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w
Cieszynie jest świadczenie usług opiekuńczo-leczniczo-pielęgnacyjnych nad
osobami przewlekle i obłożnie chorymi w ramach stacjonarnej opieki
długoterminowej.
Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu spełniały wymagania
dotyczące bezpieczeństwa informacji, organizacja realizuje swoją politykę
poprzez:
 ciągłe doskonalenie i rozwój wszystkich aspektów działalności,
 zapewnienie doświadczonego personelu,
 nastawienie na spełnienie wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych
(w tym naszych pacjentów),
 partnerską współpracę z naszymi kontrahentami,
 utrzymywanie oraz doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą
ISO/IEC 27001:2017,
 spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji (w tym
oczekiwań kontrahentów oraz wymagań prawnych i umownych),
 dbanie o poufność, integralność i dostępność informacji oraz doskonalenie
zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym danych
osobowych).
W celu realizacji niniejszej polityki, organizacja:
 formułuje w równych odstępach czasu, mierzalne cele, poddając je
systematycznemu monitoringowi z wykorzystaniem opracowanych
wskaźników,
 ogranicza ryzyka i zwiększa szanse związane z bezpieczeństwem informacji,
 dąży do optymalizacji zdefiniowanych procesów poprzez ciągły rozwój,
 przeprowadza audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
 wspiera swoich pracowników w działaniach zgodnych z SZBI.

Dyrekcja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Cieszynie deklaruje, iż
wszyscy pracownicy znają treść polityki, a tym samym identyfikują się z
celami i respektują założenia systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji.

Cieszyn, 16.10.2023